Thỏa thuận mức dịch vụ của G Suite

Thỏa thuận mức dịch vụ của G Suite. Trong suốt thời hạn của Thỏa thuận G Suite hiện hành (hoặc các phiên bản trước đó của thỏa thuận quy định việc sử dụng G Suite) ("Thỏa thuận"), giao diện web của Dịch vụ được bao gồm trong G Suite sẽ hoạt động và khả dụng cho Khách hàng tối thiểu 99,9% thời gian của bất kỳ tháng dương lịch nào ("Thỏa thuận mức dịch vụ của G Suite"). Nếu Google không đáp ứng được Thỏa thuận mức dịch vụ của G Suite và nếu khách hàng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận mức dịch vụ này của G Suite, Khách hàng sẽ có đủ điều kiện để nhận Tín dụng dịch vụ như được mô tả bên dưới. Thỏa thuận mức dịch vụ này của G Suite nêu rõ giải pháp chính duy nhất của Khách hàng đối với bất kỳ trường hợp nào mà Google không đáp ứng Thỏa thuận mức dịch vụ của G Suite.

Các định nghĩa. Các định nghĩa sau đây sẽ áp dụng cho Thỏa thuận mức dịch vụ của G Suite.

 • "Thời gian ngừng hoạt động" có nghĩa là nếu có tỷ lệ lỗi người dùng trên năm phần trăm đối với một miền. Thời gian ngừng hoạt động được tính dựa trên tỷ lệ lỗi phía máy chủ.
 • "Dịch vụ được bao gồm trong G Suite" nghĩa là Gmail, Google+, Lịch Google, Google Cloud Search, Google Tài liệu, Google Trang tính, Google Trang trình bày, Google Biểu mẫu, Google Drive, Google Groups for Business, tính năng nhắn tin và khởi tạo video của Google Hangouts và Google Talk, Hangouts Chat, Hangouts Meet, Google Keep, Google Sites, Google Jamboard và các thành phần Google Vault của Dịch vụ. Các dịch vụ này không bao gồm chức năng Gmail Labs, G Suite - Dịch vụ Postini, Phần cứng Google Jamboard và các thành phần Gmail Voice của Dịch vụ.
 • "Tỷ lệ phần trăm thời gian hoạt động hàng tháng" có nghĩa là tổng số phút trong tháng dương lịch trừ đi số phút của Thời gian ngừng hoạt động trong một tháng dương lịch, chia cho tổng số phút trong một tháng dương lịch.
 • "Dịch vụ" nghĩa là các dịch vụ của G Suite.
 • "Tín dụng dịch vụ" có nghĩa như sau:
  Tỷ lệ phần trăm thời gian hoạt động hàng tháng Các ngày Dịch vụ được cộng thêm miễn phí vào cuối thời hạn Dịch vụ (hoặc khoản tín dụng bằng tiền ngang bằng với giá trị của các ngày dịch vụ đối với khách hàng thanh toán trả sau hàng tháng) cho Khách hàng
  < 99,9% - >= 99,0% 3
  < 99,0% - >= 95,0% 7
  < 95,0% 15

Khách hàng phải yêu cầu tín dụng dịch vụ. Để nhận được bất kỳ hình thức Tín dụng dịch vụ nào như mô tả ở trên, Khách hàng phải thông báo cho Google (hoặc nếu Khách hàng đã đặt hàng Dịch vụ từ Người bán lại, Khách hàng có thể thông báo cho Người bán lại và Người bán lại đó phải thông báo cho Google) trong vòng ba mươi ngày kể từ khi Khách hàng có đủ điều kiện để nhận Tín dụng dịch vụ. Việc không tuân thủ yêu cầu này sẽ khiến Khách hàng mất quyền nhận Tín dụng dịch vụ. Đối với những Khách hàng đã đặt hàng Dịch vụ từ Người bán lại, Khách hàng sẽ nhận được Tín dụng dịch vụ áp dụng từ Người bán lại thay mặt cho Google.

Tín dụng dịch vụ tối đa. Tổng số Tín dụng dịch vụ tối đa mà Google (hoặc Người bán lại thay mặt cho Google, trong trường hợp Khách hàng đã đặt hàng Dịch vụ từ Người bán lại) cấp cho Khách hàng cho toàn bộ Thời gian ngừng hoạt động trong một tháng theo lịch sẽ không vượt quá mười lăm ngày Dịch vụ được cộng thêm vào cuối thời hạn Dịch vụ của Khách hàng (hoặc trị giá của 15 ngày dịch vụ dưới hình thức tín dụng bằng tiền đối với tài khoản của khách hàng thanh toán hàng tháng). Tín dụng dịch vụ không được trao đổi hoặc chuyển thành tiền, ngoại trừ đối với các khách hàng đang sử dụng gói thanh toán hàng tháng của Google.

Các loại trừ của Thỏa thuận mức dịch vụ của G Suite. Thỏa thuận mức dịch vụ của G Suite không áp dụng cho bất kỳ dịch vụ nào không nằm trong thỏa thuận mức dịch vụ của G Suite này (như được nêu trong tài liệu dành cho dịch vụ đó) hoặc cho bất kỳ sự cố vận hành nào: (i) do các yếu tố được mô tả trong mục "Bất khả kháng" của Thỏa thuận; hoặc (ii) do thiết bị của Khách hàng hoặc của bên thứ ba hoặc của cả hai gây ra (không nằm trong tầm kiểm soát chính của Google).