Thỏa thuận G Suite cho giáo dục (trực tuyến)

Thỏa thuận G Suite cho giáo dục này ("Thỏa thuận") được ký kết bởi và giữa Google Inc. ("Google") và khách hàng được xác định trong Chứng từ đặt hàng ("Khách hàng"). Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày Khách hàng nhấp vào nút "Tôi chấp nhận" bên dưới hoặc ngày ký Thỏa thuận ("Ngày có hiệu lực"), nếu có. Nếu bạn chấp nhận thay mặt cho Khách hàng, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (i) bạn có đầy đủ quyền hạn pháp lý để ràng buộc chủ lao động của mình hoặc tổ chức hiện hành với các điều khoản và điều kiện này; (ii) bạn đã đọc và hiểu rõ Thỏa thuận này; và (iii) thay mặt cho bên mà bạn đại diện, bạn đồng ý với Thỏa thuận này. Nếu bạn không có quyền hạn pháp lý để ràng buộc Khách hàng, vui lòng không nhấp vào nút "Tôi chấp nhận" bên dưới (hoặc không ký Thỏa thuận này, nếu có). Thỏa thuận này quản lý quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của Khách hàng và sẽ có hiệu lực kể từ Ngày có hiệu lực.