Điều khoản cụ thể về dịch vụ G Suite

Những thuật ngữ viết hoa chưa có định nghĩa trong các Điều khoản cụ thể theo dịch vụ này có nghĩa như nêu trong Thỏa thuận G Suite, Lịch các dịch vụ G Suite cho Thỏa thuận chính của Google Cloud, Thỏa thuận G Suite cho giáo dục hoặc các thỏa thuận hiện hành khác điều chỉnh việc sử dụng các Dịch vụ của G Suite.

 1. 1. Vùng dữ liệu. Những điều khoản sau chỉ áp dụng cho các Dịch vụ của G Suite và Dữ liệu khách hàng được mô tả trong định nghĩa về “Dữ liệu được định vị” ở Mục 1.3 (Định nghĩa) của các Điều khoản cụ thể theo dịch vụ này:

  1. 1.1 Bộ nhớ dữ liệu chính. Nếu đang sử dụng một Phiên bản thuộc phạm vi của Dịch vụ, Khách hàng có thể dùng Bảng điều khiển dành cho quản trị viên để chọn Vùng dữ liệu nhằm lưu trữ Dữ liệu được định vị ở trạng thái tĩnh. Theo đó, Google sẽ lưu trữ Dữ liệu được định vị này theo luật hiện hành ("Chính sách vùng dữ liệu của G Suite”).

  2. 1.2 Giới hạn. Đối với các Dữ liệu khách hàng không chịu sự điều chỉnh của Chính sách vùng dữ liệu của G Suite, Google có thể lưu trữ mọi Dữ liệu khách hàng thuộc loại này ở bất kỳ nơi nào Google hoặc Nhà cung cấp và nhân viên hỗ trợ của Google duy trì cơ sở vật chất, theo Mục 10.2 (Chuyển dữ liệu ra ngoài Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA)) của Bản sửa đổi về xử lý dữ liệu (nếu có).

  3. 1.3 Định nghĩa.
   1. "Dữ liệu được định vị" chỉ đề cập đến các dữ liệu chính sau đây trong Dữ liệu khách hàng của Dịch vụ tương ứng:

    1. (a) Gmail: dòng chủ đề và nội dung email, tệp đính kèm, người gửi và người nhận thư.
    2. (b) Lịch Google: tiêu đề và mô tả sự kiện, ngày, giờ, khách mời, tần suất và địa điểm.
    3. (c) Google Tài liệu, Google Trang tính và Google Trang trình bày: văn bản nội dung của tệp, ảnh được nhúng và các nhận xét liên quan do Người dùng cuối tạo.
    4. (d) Google Drive: nội dung tệp gốc tải lên Drive.
    5. (e) Hangouts Chat: các tin nhắn và tệp đính kèm.
    6. (f) Google Vault: các nội dung xuất của Vault.
   2. "Vùng dữ liệu" có nghĩa là: (a) Hoa Kỳ hoặc (b) Châu Âu.

   3. "Phiên bản thuộc phạm vi" là các phiên bản sau:

    1. (a) G Suite Business
    2. (b) G Suite Enterprise
    3. (c) G Suite Enterprise cho giáo dục
    4. (d) Drive Enterprise.
 2. 2. Google Vault. Các điều khoản sau chỉ áp dụng cho Google Vault:

  1. 2.1 Lưu giữ. Google sẽ không có nghĩa vụ lưu giữ bất kỳ Dữ liệu khách hàng đã lưu trữ nào sau khi hết thời gian lưu giữ do Khách hàng chỉ định hoặc Thời hạn đặt hàng áp dụng cho giấy phép Google Vault có liên quan, trừ khi: (a) thời gian lưu giữ hoặc Thời hạn đặt hàng đó được gia hạn; (b) luật hiện hành hoặc quy trình pháp lý ngăn không cho Google xóa dữ liệu; hoặc (c) (dữ liệu bị tạm giữ cho mục đích pháp lý mà Khách hàng yêu cầu Google phải thực hiện). Nếu Khách hàng không gia hạn việc mua và sử dụng Google Vault, thì Google sẽ không có nghĩa vụ lưu giữ bất kỳ Dữ liệu khách hàng nào đã được lưu trữ.

 3. 3. Drive Enterprise. Các điều khoản sau chỉ áp dụng cho phiên bản Drive Enterprise:

  1. 3.1 Phát hành hóa đơn.

   1. (a) Nếu Khách hàng đặt mua phiên bản Drive Enterprise trực tiếp từ Google, thì theo nghĩa vụ thanh toán và lập hóa đơn giữa Google và Khách hàng, (i) Google sẽ gửi cho Khách hàng hóa đơn hàng tháng cho các khoản Phí cộng dồn trong tháng trước đó, trừ khi được nêu khác tại URL chỉ định các khoản Phí cho SKU hiện hành và (ii) Khách hàng sẽ cộng dồn cũng như thanh toán cho tất cả các khoản Phí dựa trên: (A) số lượng Người dùng đang hoạt động của Khách hàng mỗi tháng; (B) dung lượng bộ nhớ đã sử dụng (được đo trên toàn bộ miền của Khách hàng theo gigabyte) mỗi tháng; và (C) mọi giao dịch mua hàng đã cam kết hoặc các cam kết tối thiểu, nếu có. Chúng tôi sẽ dùng các công cụ đo lường của Google để xác định mức sử dụng Dịch vụ của Khách hàng, nếu có, để tính ra các khoản Phí.
   2. (b) Các khoản Phí dành cho Khách hàng được bán lại. Nếu Khách hàng đặt mua phiên bản Drive Enterprise từ Người bán lại, thì các khoản Phí liên quan đến Dịch vụ sẽ được thiết lập giữa Khách hàng và Người bán lại, ngoại trừ việc các công cụ đo lường của Google sẽ được dùng để xác định mức sử dụng Dịch vụ của Khách hàng, nếu có, để tính các khoản Phí.
  2. 3.2 Google có thể chặn bất kỳ hành vi nào nhằm mục đích tránh né việc theo dõi và lập hóa đơn Người dùng đang hoạt động hoặc bộ nhớ.

  3. 3.3 Tín dụng theo Thỏa thuận mức dịch vụ (SLA). Nếu Khách hàng đặt mua phiên bản Drive Enterprise trực tiếp từ Google, thì mọi khoản Tín dụng theo Thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) có thể phải trả cho Khách hàng sẽ được cấp dưới dạng khoản tín dụng bằng tiền (chứ không phải các ngày Dịch vụ bổ sung). Khoản tín dụng này sẽ áp dụng cho hóa đơn tiếp theo của Khách hàng. Nếu Khách hàng đặt mua phiên bản Drive Enterprise từ Người bán lại, thì Google sẽ cấp cho Người bán lại bất kỳ khoản Tín dụng theo Thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) nào có thể phải trả cho Khách hàng dưới dạng các khoản tín dụng bằng tiền (chứ không phải các ngày Dịch vụ bổ sung).

  4. Định nghĩa. “Người dùng đang hoạt động” nghĩa là Người dùng cuối (a) đăng nhập để sử dụng Google Drive ít nhất một lần trong tháng hoặc (b) đã đồng bộ hóa dữ liệu với/từ Google Drive ít nhất một lần trong tháng dương lịch đó.

 4. 4. Cloud Search. Các điều khoản sau chỉ áp dụng cho Cloud Search:

  1. 4.1 Nguồn dữ liệu bên thứ ba. Việc Khách hàng sử dụng nguồn dữ liệu bên thứ ba có liên quan đến Cloud Search Enterprise sẽ tuân theo và chịu sự điều chỉnh của các điều khoản dịch vụ này cũng như các thỏa thuận khác giữa Khách hàng và nhà cung cấp nguồn dữ liệu hiện hành của bên thứ ba (“Điều khoản nguồn dữ liệu bên thứ ba”). Khách hàng tự chịu trách nhiệm tuân thủ Điều khoản nguồn dữ liệu bên thứ ba đó, bao gồm cả việc đảm bảo các quyền cần thiết để cho phép Google truy cập hoặc sử dụng nguồn dữ liệu bên thứ ba nhằm cung cấp Cloud Search Enterprise cho Khách hàng.

  2. 4.2 Các định nghĩa khác.

   1. Mục” hoặc “Tài liệu” có nghĩa là bất kỳ nội dung kỹ thuật số nào mà Cloud Search có thể lập chỉ mục, bao gồm các tệp DOCS, XLS, PPT và PDF, một hàng trong cơ sở dữ liệu, các URL duy nhất hoặc bất kỳ loại tệp được hỗ trợ nào, nếu có.

   2. Cụm từ tìm kiếm” nghĩa là yêu cầu do Khách hàng gửi tới Google bằng Cloud Search để truy xuất thông tin hoặc một tập hợp kết quả.

   3. Ứng dụng tìm kiếm” nghĩa là cấu hình Cloud Search do Khách hàng hoặc người được chỉ định của Khách hàng tạo và quản lý để cho phép một trường hợp sử dụng cụ thể của doanh nghiệp, chẳng hạn như tìm kiếm trên các tài liệu trong một cổng mạng nội bộ hoặc bằng công cụ hỗ trợ của Khách hàng.

 5. 5. Cloud Identity Management. Các điều khoản sau chỉ áp dụng cho Cloud Identity Management và cho Danh bạ Google, Google Groups for Business (gọi chung là “Các dịch vụ Cloud Identity”) khi sử dụng cùng với Cloud Identity Management.

  1. 5.1 Thỏa thuận điều chỉnh tiếp theo. Nếu sau đó Khách hàng ký một thỏa thuận riêng mà theo đó Google hoặc một Đơn vị liên kết của Google đồng ý cung cấp các Dịch vụ Cloud Identity, thì thoả thuận tiếp theo sẽ thay thế Thỏa thuận này để áp dụng cho các Dịch vụ Cloud Identity. Nếu Thỏa thuận này chấm dứt hoặc hết hạn, thì Google sẽ tiếp tục cung cấp các Dịch vụ Cloud Identity theo Thỏa thuận Cloud Identity, nếu có, trừ khi hoặc cho đến khi thỏa thuận đó chấm dứt hoặc hết hạn theo các điều khoản của thỏa thuận. “Thỏa thuận Cloud Identity” nghĩa là thỏa thuận về việc cung cấp các Dịch vụ Cloud Identity mà các bên ký trước khi Thỏa thuận này chấm dứt hoặc hết hạn.